lestarikan budaya Nasional

lestarikan budaya Nasional
pendidikan jalan merintis hidup bahagia

Follow by Email

Rabu, 23 Maret 2011

Rpp Bahasa Jawa SMA Kelas X Semester 1

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
A. Identitas
Nama Sekolah :
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas, Semester : XI, 1
Standar Kompetensi : Nulis
4. Bisa nulis layang/medhar sabda/pidhato
et 4.1 Nulis layang pribadi
Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran ( 2 x 45 menit)

Indikator : Nulis layang pribadi


B. Tujuan Pembelajaran
Siswa bisa :
1. mangerteni jinising layang
2. mangerteni perangane layang pribadi
3. mangerteni basa kang digunakake ing layang pribadi
4. gawe layang pribadi

C. Materi Pembelajaran
Layang pribadi

D. Pelaksanaan Pembelajaran
No. K e g i a t a n Alokasi
waktu Metode

1.
2.

3.

.
• Pendahuluan
a. Dedonga lan ngucapake salam
b. ngeling-ngeling materi kang dirembug sakdurunge (maca pawarta)
c. Ngrembug materi kang arep dirembug (layang pribadi)
• Inti
Eksplorasi:
a. Siswa maca lan ngematake tuladha layang pribadi kang ditujokake marang wong tuwa
Elaborasi:
a. Siswa njelasake jinising layang pribadi
b. Siswa njelasake perangane layang pribadi
c. Siswa njelasake basa kang digunakake ing layang pribadi
d. Siswa gawe layang pribadi
Konfirmasi:
a. Siswa nanggapi layang pribadi gaweane kancane
b. Siswa ndandani layag pribadi kang luput
Panutup
Siswa ditugasi gawe layang pribadi kang ditujokake marang wong tuwane
10’


70’

Ceramah


Inkuiri


InkuiriTugas


Tanya jawab

Tugas beberan
E. Media dan Sumber Belajar
1. Media
Tuladha layang pribadi
2. Sumber belajar
LKS Sanggid

F. Penilaian
1.Evaluasi Proses
a. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!
1) Apa kang diarani layang?
2) Sebutake jinise layang!
3) Apa kang diarani layang pribadi?
4) Jelasake perangane layang pribadi1
5) Jelasake basa kang digunakake ing layang pribadi!
b.Gaweya layang pribadi kang ditujokake marang kancmu1
c. Gaweya layang pribadi ditujokake marang wong tuwamu kang isine kowe ora bisa mulih ing liburan iki amarga ana kegiatan ing sekolah!

2..Penilaian Kognitif

No. Aspek yang Dinilai Skor
1.
2
3.
4.

Njelasake tegese layang
Njelasake jinise layang
Njelasake perangane layang pribadi
Njelasake basa kang digunakake ing layang pribadi

Lengkap : 3 Ora lengkap: 1
Kurang lengkap : 2
3.Penilaian Psikomotor

No. Aspek yang Dinilai skor
1.

2. Gawe layang pribadi kanggo kancane
Gawe layang pribadi kanggo wong tuwa
Skor :
Lengkap : 5
Kurang lengkap: 4

4.Aspek Afektif :

No.
Indikator Sikap

Nama Siswa
Ketekunan Kerajinan Kedisiplinan Kerja sama Tanggung jawab


Apik banget ...: A
Apik….......... .: B
Cukup apik.....: C
Kurang apik .: D
Ora apik……..: E

Mengetahui, ……………………….
Kepala Sekolah Guru MapelNIP……………. NIP……………..

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN


A. Identitas
Nama Sekolah : SMA Negeri I Kutowinangun
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas, semester : XI, 1
Standar Kompetensi : 2. Siswa bisa nglairake/nglairake pikiran, panemu, gagasan lan pangrasa kanthi lesan lumantar sesorah, carita,wawan rembug nganggo basa Jawa kanthi ungah unguh basa kang bener
Kompetensi Dasar : 2.1 Rembugan karo wong tuwa utawa wong kang luwih tuwa
Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran ( 2 x 45 menit )

Indikator : 1. Maragakake pirembugan
Maragakake babagan piweling
Maragakake tatacara atur-atur


B. Tujuan Pembelajaran
Siswa bisa : 1. Maragakake pirembugan
Maragakake babagan piweling
Maragakake tatacara atur-atur


C. Materi Pembelajaran
Takon, nglantarake piweling, atur-atur migunakake basa krama/krama inggil

D. Pelaksanaan Pembelajaran

No. K e g i a t a n Alokasi
waktu Metode
1.


2.3.
• Pendahuluan
a. Dedonga lan ngucapake salam
b. Ngeling-ngeling materi kang dirembug sakdurunge (musyawarah)
c. Ngrembug materi kang arep dirembug (pirembugan, piweling lan tatacara atur-atur,)
• Inti
Eksplorasi:
Siswa maca lan ngematake tuladha pirembugan, piweling lan tatacara atur-atur,)

Elaborasi:
a. Siswa njelasake pirembugan, piweling lan tatacara atur-atur,
b. Siswa njelasake carane maragakake pirembugan
c. Siswa njelasake carane maragakake piweling
d. Siswa njelasake carane maragakake atur-atur
e. Siswa maragakake pirembugan, piweling, lan tatacara atur-atur

Konfirmasi:
Siswa nanggapi kelompok kang maragakake pirembugan
Panutup
Siswa ditugasi maragakake piweling, lan tatacara atur-tur

10 ’


60’

10’
Ceramah


Beberan
Inkuiri

E. Media dan Sumber Belajar
1. Media
Tuladha naskah pirembugan
2. Sumber Belajar
- LKS Sanggit
- Buku “Kabeh Seneng Basa Jawa”

F. Penilaian
1.Evaluasi Proses
a. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!
1) Apa kang diarani pirembugan?
2) Kepiye carane maragakake pirembugan
3) Coba tindakna carane pirembugan!
4) Coba tindakna carane piweling!
5) Coba tindakna carane atur-atur!

2..Penilaian Kognitif

No. Aspek yang Dinilai Skor
1.
2
3.
4.

Mbeberake tegese pirembugan
Mbeberake carane maragakake pirembugan
Mbeberake carane maragakake piweling
Mbeberake carane maragakake atur-atur
Lengkap : 3 Ora lengkap: 1
Kurang lengkap : 2

3.Penilaian Psikomotor

No. Aspek yang Dinilai Skor
1.
2.
3. maragakake pirembugan
maragakake piweling
maragakake atur-atur4.Aspek Afektif :

No.
Indikator Sikap

Nama Siswa
Ketekunan Kerajinan Kedisiplinan Kerja sama Tanggung jawab


Apik banget ...: A
Apik….......... .: B
Cukup apik.....: C
Kurang apik .: D
Ora apik……..: E


Mengetahui, …………………………
Kepala Sekolah Guru MapelNIP…………………….. NIP

Tidak ada komentar:

Posting Komentar