lestarikan budaya Nasional

lestarikan budaya Nasional
pendidikan jalan merintis hidup bahagia

Follow by Email

Rabu, 13 April 2011

36 BUTIR PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (P4 )
 1. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA.
       1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Haha Esa sesuai dengan agama dan
           kepercayaannya masing-masing menurut dasar  kemanusiaan yang adil dan
           beradab.
      2. Hormat-menghormati dan kerjasama antara pemeluk agama dan penganut-
          penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan  
          hidup.
      3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama  
          dan  kepercayaannya.
      4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

 1. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.
  1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
      2.   Saling mencintai sesama manusia.
      3.   Mengembangkan sikap tenggang rasa.
      4.   Tidak semena-mena terhadap orang lain.
      5.   Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
      6.   Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
      7.   Berani membela kebenaran dan keadilan.
      8.   Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat  
           manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan   
           bekerjasama     dengan   bangsa lain.

 1. SILA PERSATUAN INDONESIA
  1. Menempatkan persatuan,kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi  atau golongan.
  2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
  3. Cinta tanah air dan bangsa.
  4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-tanah Air Indonesia.
  5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber- Bhineka Tunggal Ika.
 1. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN.
  1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
  2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  5. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
  6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  7. Keputusan yang diambilharus dapat dipertanggungjawabkan secaa moral ! Kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat danmartabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

 1. SILA KEADILAN SOSIAL BAGISELURUH RAKYAT INDONESIA.
      1.   Mengembangkanperbuatan-perbuatan  yang luhur yang mencerminkan  
                        Sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2.      Bersikap adil .
3.      Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4.      Menghormati hak-hak orang lain.
5.      Suka memberi pertolongan kepada orang lain

1 komentar: